Kontakt

Fantastyczna Przygoda
(Sówki i Rysie)

Bojkowska 37AA
44-100 Gliwice
+48 32 461 23 21
fantastycznaprzygoda@fantastycznaprzygoda.pl

 

 

 

 

Fantastyczna Przygoda 3
(Wiewiórki i Liski )
Bojkowska 37AA
44-100 Gliwice
+48 32 461 23 20
przedszkole.fp@fantastycznaprzygoda.pl

Twoje dane osobowe przetwarzamy na podstawie wyrażonej przez Ciebie zgody w celu obsługi Twojego zapytania i dalszego kontaktu.

Będziemy przetwarzać Twoje dane osobowe do czasu cofnięcia przez Ciebie zgody na takie przetwarzanie.

W każdej chwili możesz:

 1. żądać od nas dostępu do Twoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania,
 2. wnieść sprzeciw wobec przetwarzania przez nas Twoich danych osobowych,
 3. otrzymać od nas Twoje dane osobowe w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego oraz przesłać te dane innemu administratorowi (prawo do przenoszenia danych),
 4. cofnąć wyrażoną zgodę na przetwarzanie danych osobowych, wysyłając wiadomość e-mail na następujący adres: IOD@fantastycznaprzygoda.pl.
 5. wnieść skargę do właściwego organu nadzorczego, jeżeli sądzisz, że przetwarzanie przez nas Twoich danych osobowych narusza obowiązujące w tym zakresie przepisy.

Podanie Twoich danych osobowych jest dobrowolne.

Nie będziemy wykorzystywać Twoich danych w celu zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym profilowania.

 

PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH KLIENTÓW, KONTRAHENTÓW I GOŚCI

Szanowni Państwo,

25 maja 2018 roku weszła w życie Ustawa z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych Dz.U. 2018 poz. 1000. Ustawa reguluje zasady ochrony Pani/Pana danych osobowych zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) z dnia 27 kwietnia 2016 r. nr 2016/679 (RODO).

Kto jest administratorem danych osobowych Państwa?

Administratorem Państwa danych osobowych jest Fundacja Fantastyczna Przygoda z siedzibą w: ul. Bojkowska 37AA, 44-100 Gliwice, o nadanym nr NIP: 6312693269 (dalej jako Administrator).

Jak się z nami skontaktować w celu uzyskania informacji na temat danych osobowych Państwa i/lub podopiecznej/go?

Z Administratorem można skontaktować się pisemnie za pomocą poczty tradycyjnej na adres: podany powyżej lub za pomocą poczty e-mail pod adresem: fundacja@fantastycznaprzygoda.pl.

Jak dbamy o bezpieczeństwo danych osobowych Państwa?

Zapewniamy wszelkie środki fizycznej, technicznej i organizacyjnej ochrony danych osobowych przed ich przypadkowym czy umyślnym zniszczeniem, przypadkową utratą, zmianą, nieuprawnionym ujawnieniem, wykorzystaniem czy dostępem, zgodnie ze wszystkimi obowiązującymi przepisami.

Wyznaczyliśmy Inspektora Ochrony Danych, Panią Małgorzatę Klejny, z którą można się skontaktować za pomocą poczty e-mail pod adresem: iod@fantastycznaprzygoda.pl.

Jakie mają Państwo prawa w stosunku do danych, które Państwa dotyczą, a które przetwarzamy?

Ma Pani/Pan prawo do żądania od Administratora: dostępu do Pani/Pana danych osobowych oraz otrzymania ich kopii; sprostowania (poprawiania) Pani/Pana danych osobowych; usunięcia Pani/Pana danych osobowych w sytuacji gdy przetwarzanie nie następuje w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisu prawa; ograniczenia przetwarzania Pani/Pana danych osobowych; wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/pana danych osobowych; przenoszenia Pani/Pana danych osobowych; wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (dane kontaktowe na stronie urzędu pod adresem www.uodo.gov.pl) w przypadku gdy uznają Państwo, iż przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO.

Jaka jest podstawa prawna przetwarzania Państwa danych osobowych?

Państwa dane osobowe przetwarzane są ponieważ spełniony został co najmniej jeden z poniższych warunków art. 6 ust. 1 RODO:

 • wyrazili Państwo zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w jednym lub większej liczbie określonych celów;
 • przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której Państwo jesteście stroną, lub do podjęcia działań na Państwa żądanie przed zawarciem umowy;
 • przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze;
 • przetwarzanie jest niezbędne do ochrony żywotnych interesów Państwa lub innej osoby fizycznej;
 • przetwarzanie jest niezbędne do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej Administratorowi;
 • przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora lub przez stronę trzecią

Jaki jest cel przetwarzania Państwa danych osobowych?

Dane osobowe przetwarzamy w celu:

 • tworzenia optymalnych warunków realizacji działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej,
 • innej działalności statutowej,
 • zapewnienia każdemu dziecku optymalnych warunków  do jego rozwoju, podnoszenia jakości pracy placówki i jej rozwoju organizacyjnego.

Kto może być odbiorcą Państwa danych osobowych?

Dane osobowe Pani/Pana udostępniamy tylko podmiotom, które ich potrzebują, abyśmy mogli zagwarantować wysoką jakość naszej usługi. Dane przetwarzane są na podstawie umowy z Fundacją i wyłącznie z polecenia Fundacji. Nie udostępniamy żadnym podmiotom zewnętrznym tych danych na użytek własny. Wszyscy partnerzy, którzy przetwarzają dane osobowe Pani/Pana zapewniają bezpieczeństwo danych i wypełniają wszystkie obowiązki w zakresie ochrony danych osobowych.

Jakie są zasady przekazywania Państwa danych osobowych poza EOG?

Państwa dane osobowe nie są przekazywane do odbiorców w państwach trzecich, tj. poza Europejski Obszar Gospodarczy (EOG) lub do organizacji międzynarodowych.

Jak długo przechowujemy Państwa dane osobowe?

Nie będziemy przechowywali danych osobowych Pani/Pana dłużej niż będzie to konieczne do osiągnięcia celów, do jakich dane zostały zgromadzone lub dłużej niż jest to określone prawem. W stosunku do danych przetwarzanych na podstawie zgody – do momentu jej wycofania. W przypadku przetwarzania w celu udzielenia odpowiedzi na pytanie – przez 1 rok od zakończenia korespondencji. W pozostałych przypadkach będzie to okres przedawnienia roszczeń lub inne okresy przewidziane prawem.

Jak możemy podejmować decyzje w oparciu o Państwa dane osobowe?

W oparciu o Państwa dane osobowe nie podejmujemy zautomatyzowanych decyzji, nie dokonujemy również na ich automatycznego profilowania.

Fundacja nie prowadzi monitoringu wizyjnego. Monitoring wizyjny stosowany jest przez właściciela obiektu.

 

Z poważaniem

Zarząd Fundacji

 

 

 

 

 

 

Polityka cookies

 1. Pliki cookies to niewielkie informacje tekstowe, tworzone automatycznie przez

przeglądarkę podczas odwiedzania stron internetowych, wysyłane przez serwer i

zapisywane po stronie urządzenia Użytkownika (najczęściej na twardym dysku). Parametry

ciasteczek pozwalają na odczytanie informacji w nich zawartych jedynie serwerowi, który

je utworzył.

 1. Pliki cookies zawierają różne informacje o Użytkowniku danej strony internetowej i historii

jego łączności ze stroną. Informacje jakie są zbierane to:

 1. adres IP użytkownika,
 2. informacje o innych stronach jakie Użytkownik przeglądał przed wejściem na

stronę,

 1. informacje o przeglądarce używanej przez Użytkownika, informacje o ewentualnych

błędach podczas wyświetlania stron.

 1. Na stronie portalu wykorzystywane są pliki:
 2. niezbędne cookie techniczne – są nieodzowne do poprawnego działania strony

WWW – np. tzw. session id, który umożliwia poprawne nawigowanie po stronie, jest

to jedyny rodzaj plików cookie, który nie wymaga zgody użytkownika końcowego,

gdyż dane w nich zawarte nie są wykorzystywane w innych celach jak wyłącznie

do prawidłowego wyświetlania strony WWW – podstawa zbierania plików cookie to

prawnie uzasadniony interes Administratora, tj. art. 6 ust. 1 lit. f RODO,

 1. funkcjonalne cookie techniczne – ułatwiające działanie strony z perspektywy

użytkownika, np. język strony, kolor tła, ramki, czcionka itp., służą głównie do

zapamiętywania preferencji użytkownika, aby nie musiał za każdym razem,

odwiedzając tę samą stronę, ustawiać jej zgodnie ze swoimi gustami – podstawa

zbierania plików cookie to zgoda użytkownika, tj. art. 6 ust. 1 lit. a RODO,

 1. cookie statystyczne – pomagające w badaniach stron, pozwalają właścicielowi

strony na podgląd między innymi statystyk ruchu, który odbywa się na stronie –

podstawa zbierania plików cookie to zgoda użytkownika, tj. art. 6 ust. 1 lit. a RODO.

 1. Udostępniający może zamieścić lub zezwolić podmiotowi zewnętrznemu na zamieszczenie

plików cookies na urządzeniu użytkownika w celu zapewnienia prawidłowego

funkcjonowania strony www. Pomaga to monitorować i sprawdzać jej działania. Podmiotem

 1. Użytkownik może ustawić swoją przeglądarkę w taki sposób, aby pliki cookies nie

zapisywały się na jego dysku albo automatycznie usuwały w określonym czasie. Ustawienia

te mogą więc zostać zmienione w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików

cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym

przesłaniu na urządzenie Użytkownika.

 1. Wycofanie zgody na działanie plików cookies może prowadzić do problemów z

wyświetlaniem niektórych witryn, niedostępności niektórych usług.

Google Analytics

 1. Serwis korzysta z usługi analitycznej firmy Google LL.C., 1600 Amphitheatre Parkway,

Mountain View, CA 94043, USA – Google Analitycs. Google Analytics jest systemem

statystyk, dzięki któremu Administrator może uzyskać informacje na temat Użytkownika

odwiedzającego stronę Administratora.

 1. Wygenerowane przez cookies informacje o aktywności Użytkownika w Serwisie mogą być

przesłane na serwer Google w USA, gdzie są przechowywane. Google przekazuje dane do

państw trzecich w oparciu o zatwierdzone przez Komisję Europejską standardowe klauzule

umowne.

 1. Podstawą prawną dla korzystania z Google Analytics jest art. 6 ust. 1 lit. a RODO, a więc

zgoda wyrażona przez użytkownika.

 1. Serwis korzysta z Google Analytics z rozszerzeniem „_anonimizeIp()” i dlatego adresy IP są

przetwarzane dalej tylko w postaci skróconej. Ma to na celu uniemożliwienie

bezpośredniego przypisania ich do danej osoby. Wskutek aktywowania opcji anonimizacji

IP na tej stronie internetowej adres IP Użytkownika zostanie skrócony przez Google, jeżeli

Użytkownik przebywa w krajach członkowskich Unii Europejskiej lub w innych krajach

będących stronami Porozumienia o Europejskim Obszarze Gospodarczym. Jedynie w

wyjątkowych przypadkach na serwer Google w USA przesyłany jest pełny adres IP, a

następnie tam skracany.

 1. Adres IP przesyłany przez Państwa przeglądarkę w ramach Google Analytics nie jest

łączony z innymi danymi Google.

 1. W celu uniemożliwienia gromadzenia wytworzonych przez cookies i związanych z

korzystaniem z witryny danych, jak również przetwarzania tych danych przez Google,

Użytkownik może skorzystać z rozwiązania opisanego na stronie

https://tools.google.com/dlpage/gaoptout

 1. Aby dokonać zmian w ilości udostępnionych danych, Użytkownik powinien sprawdzić

ustawienia swojej przeglądarki.

Postanowienia końcowe

 1. Administrator zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian, aktualizacji powyższej Polityki

prywatności. O każdych zmianach będziemy informować Użytkowników przez stronę https://fantastycznaprzygoda.pl/?page_id=81 w zakładce Polityka Prywatności.